Standard za praćenje proizvodnje, kontrolu i sistem certificiranja i označavanja proizvoda sa oznakom „bez GMO-a“ (GMO-free)

Bosna i Hercegovina je prva od 14 zemalja uključenih u “Dunav soja inicijativu” uspostavila standard za praćenje proizvodnje, kontrolu i sistem certificiranja i označavanja proizvoda sa oznakom „bez GMO-a“ (GMO-free).

Ovaj standard može se primjenjivati na proizvode na bazi biljaka, prerađevina i proizvode životinjskog porijekla, a izrađen je s ciljem omogućavanja slobode izbora hrane potrošačima uz podršku Savezne agencije za okoliš Austrije, Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) i Dunav soja inicijative.

Pravila za proizvodnju bez GMO-a za sve faze u prehrambenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentiranja i oglašavanja definirana su Smjernicama za utvrđivanje procesa proizvodnje i označavanja hrane proizvedene bez GMO, dok se kontrola usaglašenosti sa oznakom „bez GMO-a” provodi u skladu sa odredbama Smjernica za kontrolu proizvodnje bez genetički modificiranih organizama (GMO) zasnovane na riziku. Oba navedena dokumenta donio je, shodno svojim ovlaštenjima, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a dostupni su na zvaničnoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Da bi hrana nosila oznaku “bez GMO” ili drugu oznaku koja to implicira, za ishranu, aditive ili pomoćna sredstva u preradi hrane ne mogu se koristiti GMO i proizvodi koji nastanu iz ili od GMO-a.

Rukovodioci i/ili privredni subjekti koji plasiraju hranu shodno Smjernicama trebaju osigurati odgovarajuće dokaze za praćenje poštivanja postavljenih pravila definisanih Smjernicama. To podrazumijeva dokumentaciju o pripremi, tretiranju, preradi i miješanju hrane ili hrane za životinje kojom se potvrđuje da su ispoštovani propisani zahtjevi u pogledu korištenja ove tvrdnje. Kontrolu i certifikaciju usaglašenosti mogu provoditi samo certifikacijska tijela koja posjeduju valjanu akreditaciju u skladu sa standardom ISO 17065.

Cilj “Dunav soja inicijative” je ojačati ekonomski održivu, te ekološki i socijalno prihvatljivu proizvodnju genetički nemodificirane soje u zemljama potpisnicama, među kojima je i Bosna i Hercegovina.