Studenti Pravnog fakulteta posjetili Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koji pohađaju kolegij “Pravo zaštite potrošača”, predvođeni prof.dr. Markom Bevandom, posjetili su 22. januara 2020. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Kroz prezentaciju i razgovor studenti su upoznati sa ulogom i nadležnostima Agencije u procesu zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini. Poseban je naglasak razgovora bio na iniciranju, izradi i predlaganju propisa o hrani i njihovoj implementaciji te na aktivnostima Agencije u segmentu komunikacije rizika i međunarodne saradnje.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u okviru svojih redovnih aktivnosti svakodnevno sarađuje sa akademskom zajednicom te i kroz terensku nastavu pruža doprinos afirmaciji aktuelnih tema iz oblasti sigurnosti hrane.

S ciljem unaprjeđenja saradnje sa naučno-istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini, Agencija je potpisala Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji sa 20 fakulteta koji djeluju u okviru osam univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Sporazumi o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji omogućavaju edukaciju naučnog i stručnog kadra iz oblasti sigurnosti hrane, učešće u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima i istraživanjima u oblasti sigurnosti hrane kao i razmjenu rezultata naučnih i stručnih istraživanja. Ugovorne strane također mogu zajednički organizovati tematska predavanja iz oblasti sigurnosti hrane, radionice, seminare, okrugle stolove i simpozije.