Svjetski dan sigurnosti hrane

U skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 7. juna se širom svijeta obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane. Na taj način želi se usmjeriti pažnja javnosti na značaj sigurnosti hrane za zdravlje ljudi i ekonomiju. Cilj je potaknuti aktivnosti koje će pomoći u prevenciji, otkrivanju i upravljanju rizicima porijeklom iz hrane te dati doprinos sigurnom snabdjevanju hranom, zdravlju ljudi, ekonomskom napretku, poljoprivredi, pristupu tržištu, turizmu i održivom razvoju. Pristup dovoljnim količinama sigurne i nutritivne hrane ključ je za očuvanje života i promociju zdravlja.

Primarna odgovornost za sigurnost hrane pripada subjektima u poslovanju sa hranom koji u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije moraju osigurati da hrana zadovoljava propisane zahtjeve. U skladu sa porukom Svjetskog dana sigurnosti hrane, odgovornost za sigurnost hrane, osim subjekata u poslovanju sa hranom, dijele i vlade, međunarodne organizacije, udruženja proizvođača i potrošača, akademske i istraživačke institucije i privatni sektor. Potrebna je saradnja na mnogo nivoa, uključujući međusektorsku i međunarodnu saradnju.

Usklađivanje propisa o hrani sa pravnom stečevinom EU predstavlja jednu od glavnih aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Agencije, u saradnji sa nadležnim organima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH,  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je više od 170 propisa o hrani te je na taj način ova oblast u značajnoj mjeri usklađena sa legislativom EU. Razvijeni su i zajednički se implementiraju specijalizovani programi kontrole hrane, kao što je Višegodišnji program kontrole ostataka pesticida u i na hrani bilјnog i životinjskog porijekla. Osim toga, uspostavljeni su mehanizmi za povlačenje i opoziv zdravstveno neispravne hrane, ukoliko se to utvrdi u fazi u kojoj je hrana dospjela na tržište.

Pored segmenta zdravstvene ispravnosti hrane, u proteklom periodu u Bosni i Hercegovini je ostvaren i značajan napredak u razvoju i implementaciji politika kvaliteta hrane u oblastima prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, oznaka porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda, certificiranja i označavanja proizvoda oznakom ”bez GMO”, hrane za posebne prehrambene potrebe i organoleptičke analize maslinovog ulja. U predstojećem periodu, u skladu sa preporukama Evropske komisije, potrebno je dodatno unaprijediti kapacitete za službene kontrole hrane i laboratorijsko ispitivanje hrane na čemu će Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine raditi u skladu sa svojim nadležnostima.