U saradnji sa akademskom zajednicom obilježen Svjetski dan hrane

Na navedene prezentacije pozvani su predstavnici svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci sa kojima Agencija ima potpisan Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji. Cilj navedenih aktivnosti bio je da se kroz razmijenu mišljenja i iskustava predstavnika Agencije, kao nadležne institucije u sistemu sigurnosti hrane i akademske zajednice podstakne još intenzivniji naučno-istraživački rad akademske zajednice u oblasti sigurnosti hrane, a sve kako bi se postigao visokog stepen sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

Photo1

Predstavnici akademske zajednice upoznati su sa nadležnostima Agencije, dosadašnjim aktivnostima i rezultatima, koje ova institucija preduzima u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, te omogućavanja ravnopravnog položaja proizvođača iz Bosne i Hercegovine na domaćem i međunarodnom tržištu.

2 2

U cilju unapređenja saradnje sa naučno-istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini, Agencija je u proteklom periodu potpisala Sporazume o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji sa 20 fakulteta sa sedam Univerziteta u BiH. Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji omogućava edukaciju naučnog i stručnog kadra iz oblasti sigurnosti hrane, zajedničke naučno-istraživačke projekte i istraživanja, organizovanje aktuelnih tematskih predavanja iz oblasti sigurnosti hrane, radionica, seminara, okruglih stolova i simpozija, a sve u cilju edukacije studenata, kao i doedukacije naučnog i stručnog kadra obje institucije.

Predstavnici akademske zajednice u kontinuitetu daju veoma značajan doprinos u izradi propisa o hrani i smjernica koje Agencija priprema u cilju podrške nadležnim institucijama i subjektima u poslovanju sa hranom za implementaciju propisa.