USAID/Sweden FARMA II: Tehnička podrška izradi Vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu HACCP principa prilikom klanja i rasijecanja peradi

U okviru projekta USAID/Sweden FARMA II, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz podršku eksperta iz Austrije, u saradnji sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH i subjektima u poslovanju sa hranom pripremila Nacrt Vodiča za dobru higijensku praksu i primjenu HACCP principa prilikom klanja i rasijecanja peradi.

Vodič će zainteresiranim stranama ponuditi upute u vezi sa upravljanjem vodom, kontrolom štetočina, čišćenjem, kontrolom temperature, upravljanjem otpadom, higijenom rada i zaposlenika, obukom osoblja te informisanju o lancu ishrane, kao i o principima HACCP-a i mikrobiološkim kriterijima za kontrolu higijene procesa proizvodnje i sigurnosti hrane.

Izrada ovog vodiča veoma je značajna za subjekte u poslovanju sa hranom u kontekstu izvoza mesa peradi i proizvoda od mesa peradi iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije.

U periodu od 9.-13. jula 2018. godine, ekspert dr. Andreas Wunsch je, uz tehničku podršku službenika Agencije, pripremio nacrt vodiča i prezentirao isti predstavnicima nadležnih institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH te predstavnicima peradarske industrije.

USAID per2

USAID per3

Nakon lekture i redakture Agencija će vodič na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini učiniti dostupnim svim zainteresiranim stranama putem zvanične web stranice (www.fsa.gov.ba).