Usvajanje Pravilnika o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od GMO

Imajući u vidu da Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijima u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje („Službeni glasnik BiH“, broj 61/14) prestaje da važi 8. jula 2017. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala je sastanak sa predstavnicima ovlaštenih ispitnih laboratorija za kontrolu GMO-a u hrani i hrani za životinje. Predstavnici Agencije, Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Poljoprivrednog instituta RS, Federalnog agromediteranskog zavoda i Federalnog zavoda za poljoprivredu su na sastanku održanom 10. marta 2017. godine u Mostaru zajednički razmatralisve potencijalne modalitete za blagovremeno i adekvatno rješenje ovlašćivanja ispitnih laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Učesnici sastanka usaglasili su se da je neophodno usvajanje Pravilnika o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od GMO, kojim će se regulisati ovlašćivanje ispitnih laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje.

Na sastanku su razmatrana i druga aktuelna pitanja sa ciljem unapređenja oblasti kontrole prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini.