Usvojen Izvještaj o sprovedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima BiH u 2014. godini

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je danas na 121. sjednici usvojilo „Izvještaj o sprovedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima BiH u 2014. godini”.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, je  zaključkom Vijeća ministara, zadužena da, u saradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, nastavi kontinuirano planiranje, pripremu i sprovođenje Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u BiH u idućem periodu.

Takođe je preporučeno nadležnim institucijama u oblasti sigurnosti hrane, veterinarstva i javnog zdravstva da, u skladu s važećim zakonskim propisima, dugoročno planiraju sredstva u budžetima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kako bi se osigurala realizacija planova praćenja i kontrolnih planova u oblasti sigurnosti hrane.

Imajući u vidu da nakon poplava može doći do kontaminacije vode za piće i hrane/hrane za životinje, Agencija je u periodu 28.11. – 05.12.2014. godine u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima i laboratorijama sprovela Plan praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima. U 18 gradova i općina u BiH koje su u maju 2014. godine bile zahvaćene poplavama uzeto je ukupno 352 uzorka vode za piće, hrane (sirovo, mlijeko, voće, povrće) i hrane za životinje, te su isti upućeni na laboratorijske analize.

Na uzetim uzorcima urađeno je ukupno 4378 analiza, od čega 3884 analize na prisustvo rezidua pesticida i 494 analize na prisustvo kontaminanata. Od ukupnog broja analiza, neodgovarajućih je bilo osam, odnosno 0,18%, i to u svi u grupi vode za piće iz sistema za javno vodosnabdijevanje. U cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača Agencija je odmah po prijemu laboratorijskih izvještaja o neodgovarajućim analizama vode za piće dana 11.12.2014. godine dostavila iste na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima, te preporučila preduzimanje propisanih mjera i obavijestila potrošače saopćenjem za javnost.