Usvojen Program rada Agencije za sigurnost hrane BiH za 2020. godinu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 12.novembra 2019. godine donijelo Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Program rada Agencije za 2020. godinu koncipiran je kao nastavak aktivnosti iz prethodnog perioda s ciljem osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini te omogućavanja nesmetanog funkcionisanja trgovine hranom.

Programom rada za 2020. godinu definisani su programi, projekti i aktivnosti potrebni za unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane. To je specifični cilj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i jedan od preduslova za brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine postavilo kao jedan od svojih strateških ciljeva.