Vijeće ministara BiH usvojilo Program rada Agencije za 2015. godinu

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 6. sjednici održanoj 7. maja 2015. godine usvojilo Program rada Agencije za 2015. godinu.  Ovaj Program rada predstavlja nastavak aktivnosti započetih u prethodnim godinama u skladu sa zadacima i obavezama Agencije propisanim Zakonom o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), te ispunjavanju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obaveza u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i ostale aktivnosti proistekle iz zakonskih i podzakonskih akata u oblasti sigurnosti hrane, a u cilju zaštite zdravlja potrošača i stavljanja u ravnopravan položaj subjekata u poslovanju sa hranom u Bosni i Hercegovini.

Donošenjem zakonskih i podzakonskih akata usaglašenih sa legislativom Evropske unije i/ili kao nacionalnih propisa, otklanjaju se razlike u propisima koji su na snazi u zemljama EU i zemljama okruženja, osigurava se nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, zaštita interesa potošača, obaveze subjekata u poslovanju sa hranom i zaštita interesa proizvođača, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Sve navedene obaveze bit će realizovane u skladu sa sredstvima odobrenim Zakonom o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2015. godinu.