Vijeće ministara Bosne i Hercegovine: Usvojen Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 44. sjednici održanoj 17.2.2016. godine, nakon razmatranja, usvojilo Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

Program rada Agencije za 2016. godinu koncipiran je kao nastavak aktivnosti iz prethodnog perioda s ciljem osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja potrošača u BiH, te omogućavanja nesmetanog funkcioniranja trgovine hranom.

U skladu sa Srednjoročnim planom rada Agencije za period 2016.-2018., Program rada Agencije za 2016. godinu je usklađen sa srednjoročnim ciljem Agencije za navedeni trogodišnji period koji glasi: „Unaprijediti sistem zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja putem uspostavljanja efikasnog sistema sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne politike u BiH“.

Kako bi se realizirao specifični cilj Agencije u trogodišnjem periodu definisan Srednjoročnim planom rada Agencije 2016.-2018 (Uspostavljanje sistema sigurnosti hrane), Programom rada Agencije za 2016. godinu definisani su sljedeći programi i projekti:

Program 1. Harmoniziranje bh. zakonodavstva o hrani s Acquis communautaire

  • Projekt 1.1. Izrada provedbenih propisa o hrani,
  • Projekt 1.2. Implementacija važećih propisa.

Program 2. Obavljanje naučnih i stručno-tehničkih poslova iz područja sigurnosti hrane baziranih na procjeni rizika

  • Projekt 2.1. Izrada naučnih mišljenja,
  • Projekt 2.2. Obavljanje stručno-tehničkih poslova.

Program 3. Uspostavljanje sistema službenih kontrola baziranih na procjeni rizika

  • Projekt 3.1. RASFF i INFOSAN,
  • Projekt 3.2. Izrada i implementacija monitoring plana,
  • Projekt 3.2. Obuke.

Program 4. Uspostavljanje mehanizma upravljanja kriznim situacijama

  • Projekt 4.1. Izrada Plana hitnih mjera za hranu i hranu za životinje.