VM BiH: Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 156. sjednici održanoj 5. novembra 2018. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani, koji je u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH pripremila i predložila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Kroz izmjene i dopune navedenog propisa u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine preuzete su odredbe iz sljedećih Uredbi Europske komisije:

  • Uredba Komisije (EU) 2017/1237 оd 7. jula 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu maksimalno dozvoljene količine cijanovodične kiseline u neprerađenim cijelim, mrvljenim, mljevenim, gnječenim i sjeckanim jezgrama marelice stavljenim na tržište za krajnjeg potrošača;
  • Uredba Komisije (EU) 2015/1137 od 13. jula 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu maksimalno dozvoljene količine ohratoksina A u začinima Capsicum spp.

Cilj Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani je osiguranje visokog stepena zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Donošenju Uredbe Komisije (EU) 2017/1237 od strane Evropske komisije prethodilo je Naučno mišljenje o akutnim zdravstvenim rizicima povezanim sa prisutnošću cijanogeničnih glikozida u sirovim jezgrama marelice i proizvodima dobivenim od sirovih jezgri marelice (EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp doi:10.2903/j.efsa.2016.4424) koje je donio Naučni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA). U ovom Naučnom mišljenju utvrđeno je da se amigdalin, kao važan cijanogeni glikozid koji se nalazi u neprerađenim jezgrama marelica, žvakanjem razgrađuje na cijanovodičnu kiselinu (cijanid) koja može biti štetna po zdravlje potrošača. Stoga je Evropska komisija Uredbom definisala maksimalno dozvoljenu količinu cijanovodične kiseline (cijanida) u navedenim proizvodima koja je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani preuzeta u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine te iznosi 20.0 mg/kg.

Subjekti u poslovanju sa hranom dužni su osigurati da sve neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice stavljene na tržište za krajnjeg potrošača budu u skladu sa propisanom maksimalno dozvoljenom količinom.