VM BiH: Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, na 149. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 18. jula 2018. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Navedenim propisom mijenja se i dopunjuje Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (”Službeni glasnik BiH”, br. 11/13i 79/16), kojim se utvrđuju mikrobiološki kriteriji za određene mikroorganizme te provedbena pravila kojih se subjekti u poslovanju sa hranom moraju pridržavati pri provođenju općih i posebnih higijenskih mjera iz člana 5. Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, br. 04/13). Utvrđuje se i kriterij sigurnosti hrane za Escherichia coli u živim školjkašima i živim bodljikašima, plaštenjacima i puževima.

Takođe se uvodi kriterij higijene procesa za Campylobacter spp. u trupovima brojlera sa ciljem držanja kontaminacije trupova pod kontrolom tokom klanja.

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, Bosna i Hercegovina prati zakonodavstvo EU i osigurava usaglašenost propisa iz ove oblasti što omogućava pravne preduslove za zaštitu zdravlja potrošača i ravnopravan tretman domaćih proizvođača na tržištu.