Usvojen Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 13. sjednici održanoj 23. jula 2020. godine usvojilo Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu.

U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u 2019. godini provedeno je uzorkovanje, obrada uzoraka, identifikacija prisutnih pesticida i određivanje nivoa njihovih ostataka te brza procjena rizika za uzorke koji nisu bili u skladu sa važećim propisima.

U saradnji s nadležnim entitetskim, kantonalnim, gradskim i općinskim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini uzeto je 195 uzoraka koji su podvrgnuti laboratorijskim analizama.

Ukupno je šest uzoraka (3,07%) sadržavalo ostatke pesticida iznad propisanog MRL-a, od čega je bilo pet neodgovarajućih uzoraka (2.56%),  a kod jednog uzorka utvrđeni su ostaci pesticida iznad propisanog MRL-a u granicama mjerne nesigurnosti te se uzorak smatra odgovarajućim. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je pripremila i dostavila nadležnim inspekcijskim organima na dalje postupanje rezultate procjene rizika za uzorke koji nisu bili u skladu sa važećim propisima.

Laboratorijske analize izvršene su u laboratoriji koja je akreditirana u skladu sa standardom ISO 17025, posjeduje akreditirane multirezidualne i single metode za određivanje ostataka pesticida u proizvodima po Monitoringu u skladu sa zahtjevima dokumenta SANTE/11945/2015 te je učestvovala u međunarodnom Proficiency testu (PT).

U skladu sa svojim nadležnostima, Agencija je provela procjenu prehrambene akutne (kratkotrajna) i hronične (dugotrajna) izloženosti potrošača ostacima pesticida unesenih hranom.

Na osnovu rezultata Programa kontrole za 2019. godinu zaključeno je da je mala vjerovatnost da bi akutna, kao i hronična izloženost potrošača u Bosni i Hercegovini utvrđenim ostacima pesticida  mogla imati negativan efekat po zdravlje ljudi.

Pri procjeni izloženosti korištena je metodologija koju su razvili JMPR (The Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues) i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA).

Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za sigurnost hrane BiH zadužena je da kontinuirano, u saradnji s nadležnim orrganima entiteta i Brčko distrikta, provodi neophodne aktivnosti u vezi s planiranjem, pripremom i provođenjem programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu možete pročitati ovdje.