VM BiH: Usvojen Izvještaj o sprovedenom programu praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini u 2016. godini

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 87. sjednici održanoj 29. decembra 2016. godine usvojilo Izvještaj o sprovedenom programu praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini u 2016. godini.

Navedeni monitoring sprovela je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim entitetskim, kantonalnim, gradskim i općinskim, te inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH. Cilj monitoringa ostataka pesticida, bio je utvrditi količinu ostataka pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog porijekla, provjeriti odgovaraju li propisima (usklađeni sa EU normama) koji određuju maksimalne nivoe ostataka (MRL) pesticida i pridržavaju li se proizvođači principa dobre poljoprivredne prakse (GAP), te na taj način zaštititi zdravlje potrošača.

Monitoring je sproveden na području 20 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a uzeto je 139 uzoraka, koji su obuhvatili 10 vrsta voća i povrća. Analize na prisustvo 181 aktivne materije pesticida rađene su po akreditovanim metodama u laboratoriji koja ispunjava uslove norme 17 025, što je izuzetno značajno zbog analitičke i pravne vjerodostojnosti rezultata, primjene odgovarajućih inspekcijskih mjera, te usporedivosti podataka sa zemljama u okruženju i EU.

Od ukupnog broja uzoraka, u pet je utvrđeno prisustvo ostataka pesticida iznad maksimalnog nivoa ostataka MRL-a. Od pet spornih uzoraka četiri su bila iz uvoza, a jedan iz domaće proizvodnje. Za svaki uzorak čijom je analizom utvrđena neusklađenost u odnosu na važeće propise, Agencija je dostavila nadležnim inspekcijskim organima preporuke za dalje postupanje (povlačenje sa tržišta) u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača. Agencija je procjenom rizika utvrdila da je u pet spornih slučajeva malo vjerovatno da dugotrajna i kratkotrajna izloženost utvrđenim koncentracijama pesticida predstavlja rizik za javno zdravlje. MRL ne predstavlja sigurnosnu granicu iznad koje je hrana opasna po zdravlje potrošača, jer su vrijednosti MRL postavljene višestruko niže od stvarnih koncentracija pesticida opasnih po zdravlje potrošača (sigurnosni faktori iznose najčešće 1:100).

Sprovođenje programa kontrole ostataka pesticida potvrđuje opredijeljenost Vijeća ministara BiH koje je osiguralo finansijska sredstva, te institucija svih nivoa vlasti u BiH koje čine sistem sigurnosti hrane za redovnim nadzorom hrane na tržištu, u konkretnom slučaju kontrolu hrane na ostatke pesticida. Pored omogućavanja mjera zaštite potrošača, kontinuiran monitoring ostataka pesticida ima veliki značaj u dokazivanju spremnosti domaćih proizvođača, kao i pripremljenosti nadležnih organa za izvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine. Upravo je redovno sprovođenje monitoringa najbolji alat za provjeru funkcionalnosti postojećeg sistema i jedan od bitnih uslova garancije za izvoz voća i povrća, kao i prerađevina od voća i povrća iz Bosne i Hercegovine.

Kontrolni programi za MRL pesticida postupno se usklađuju sa provedbenim uredbama EU u pogledu MRL ostataka pesticida, kao i aktivnih materija, s tim da je krajnji cilj da se u predstojećem periodu u potpunosti usklade sa programima kontrole u EU.

Dosadašnji rezultati programa kontrole ostataka pesticida ukazuju na sprovođenje dobre proizvođačke prakse sa aspekta primjene pesticida u procesu zaštite proizvoda biljnog porijekla koji se uzgajaju u Bosni i Hercegovini, kao i uvoznih proizvoda.