VM BiH: Usvojen Program rada Agencije za 2018. godinu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 129. sjednici održanoj 11. januara 2018. godine usvojilo Program rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Program rada Agencije za 2018. godinu koncipiran je kao nastavak aktivnosti iz prethodnog perioda sa ciljem osiguranja visokog nivoa zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini, te omogućavanja nesmetanog funkcionisanja trgovine hranom.

Kako bi se unaprijedio sistem sigurnosti hrane, što je Programom rada definirano kao specifični cilj Agencije, u ovoj godini će, između ostalog, biti nastavljene aktivnosti Agencije na procjeni rizika u oblasti sigurnosti hrane, koordiniranju izrade propisa usaglašenih sa legislativom EU kako bi se zaštitilo zdravlje i interesi potrošača i osigurao izvoz hrane i hrane za životinje te aktivnosti na implementaciji propisa iz oblasti sigurnosti hrane.