VM BiH: Usvojen Izvještaj o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 42. sjednici održanoj 4.2.2016. godine usvojilo „Izvještaj o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu u Bosni i Hercegovini“.

U cilju zaštite zdravlja potrošača kroz procjenu izloženosti potrošača i usklađenosti sa važećom legislativom Bosne i Hercegovine o nivoima rezidua pesticida u hrani, te kontaminantima u vodi za piće iz objekata javnog vodosnabdijevanja, prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stonim vodama, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa nadležnim entitetskim, kantonalnim, gradskim i općinskim, te inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH, provela „Plan praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće, prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, te voća i povrća za 2015. godinu“. Shodno Planu, u 25 gradova i općina u Bosni i Hercegovini uzeto je oko 530 uzoraka hrane na kojima je urađeno oko  4 550 laboratorijskih analiza.

Nakon razmatranja „Izvještaja o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu u Bosni i Hercegovini“, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zadužilo Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da u saradnji sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nastavi kontinuirano planiranje, pripremu i implementaciju Plana praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u Bosni i Hercegovini u narednom periodu. Takođe je preporučeno nadležnim institucijama u oblasti sigurnosti hrane, veterinarstva i javnog zdravstva da u skladu sa važećim zakonskim propisima dugoročno planiraju sredstva u budžetima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kako bi se osigurala realizacija Planova praćenja i Kontrolnih planova u oblasti sigurnosti hrane.

Agencija za sigurnost hrane BiH u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH kontinuirano preduzima mjere zaštite zdravlja i interesa potrošača, kao i omogućavanja ravnopravnog položaja subjekata u poslovanju sa hranom na tržištu. Sve mjere zasnivaju se na propisima o hrani, koje inicira i priprema Agencija u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH. Propisi o hrani kontinuirano se usklađuju sa zakonodavstvom EU, a u iste su ugrađeni najnoviji naučni standardi čime se na najbolji način štiti zdravlje potrošača.