Zajedničko saopćenje za javnost Agencije za sigurnost hrane BiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove

Usmjerenim pojačanim inspekcijskim nadzorima na tržištu i u punionicama vode u FBiH, koje su na inicijativu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Federalne uprave za inspekcijske poslove, proveli nadležni kantonalni i gradski inspekcijski organi i Federalna uprava za inspekcijske poslove, prema dostupnim i sublimiranim podacima o postupanju kantonalnih, gradskih i federalnih inspektora, utvrđeno je sljedeće:

  • vode obuhvaćene monitoringom Zavoda za javno zdravstvo FBiH kupljene su i njihovi uzorci dostavljeni na analizu nadležnoj službi Zavoda u oktobru, novembru i decembru 2021. godine. Od sedam (7) voda koje, prema rezultatima monitoringa Zavoda sadrže bakterije koje ne smiju biti prisutne u prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, rok upotrebe šest (6) spornih voda istekao je najkasnije do septembra 2022. godine, dok je za jednu vodu rok upotrebe istekao 17.11.2022. godine. Podsjećamo, Informacija Zavoda za javno zdravstvo FBiH sačinjena je 18.10.2022. godine, a zaprimljena u FUZIP dana 25.10.2022. godine, kada je proslijeđena nadležnim ministarstvima zdravstva, te kantonalnim, gradskim i općinskim inspekcijskim organima na nadležno postupanje;
  • na tržištu u FBiH nisu zatečene zalihe voda iz analiziranih serija za koje je laboratorijskom analizom u toku monitoringa Zavoda za javno zdravstvo FBiH utvrđena neusklađenost;
  • u predmetu kontrole pojedinih kantonalnih inspekcija, za pojedinačne vode čiji su uzorci analiziranih serija u toku monitoringa bili neispravni, a koje su u momentu vršenja inspekcijskog nadzora zatečene u prometu, proizvođači su dostavili izvještaje ispitivanjȃ koja su vršena u toku redovne samokontrole. Svi dostavljeni izvještaji su u pogledu mikrobiološke ispravnosti odgovarali parametrima za vodu, shodno odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama;
  • u izvršenim nadzorima u punionicama prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u FBiH uzeti su uzorci po nekoliko različitih serija gotovih proizvoda prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda. Prema zaprimljenim konačnim nalazima s aspekta mikrobiološke analize, svi ispitivani uzorci ODGOVARAJU parametrima propisanim Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/10 i 32/12, čl. 19. i 20.). Inspektorima su u toku inspekcijskog nadzora također predočeni i rezultati velikog broja redovnih (sedmičnih, mjesečnih, godišnjih i trogodišnjih) laboratorijskih analiza koje subjekti nadzora vrše u procesu samokontrole i periodične zakonske kontrole. Svi predočeni rezultati analiza su bili uredni;
  • u izvještaju nadležne kantonalne inspekcije Tuzlanskog kantona konstatovano je da je punionici vode kompanije „GAKOM“ d.o.o. Gračanica, zbog utvrđenih nepravilnosti izrečena upravna mjera – zabrana daljnje proizvodnje i punjenja vode i distribucije zatečenih količina vode „Prirodna negazirana voda Ledena“ (2.436 komada različitih pakovanja vode), do pribavljanja rješenja nadležnog organa. Subjekt u poslovanju s hranom ne posjeduje Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, koje je neophodno za stavljanje navedene vode na tržište;
  • informacijom kantonalnog inspektora za hranu Katonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo, Agencija za sigurnost hrane BiH je 19.12.2022. godine obaviještena da je na tržištu Kantona Sarajevo u prometu zatečena flaširana prirodna izvorska voda „Bistrica“, proizvođača „GEMEX“ d.o.o. Sarajevo, koja ne posjeduje Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, neophodno za stavljanje navedene vode na tržište. Rješenjem postupajućeg inspektora izrečena je upravna mjera privremene zabrane stavljanja proizvoda na tržište, povlačenje iz prometa i obavještavanje svih kupaca o razlogu povlačenja. Subjekt u poslovanju s hranom podnio je Agenciji Zahtjev za priznavanje prirodne izvorske vode;
  • U inspekcijskim nadzorima su utvrđene i manje nepravilnosti iz oblasti sanitarne inspekcije, zbog čega su postupajući kantonalni sanitarni inspektori poduzeli zakonom propisane mjere s ciljem otklanjanja uočenih nedostataka.

Podsjećamo da Agencija  za sigurnost hrane BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, dostavlja svim inspekcijskim organima redovne obavijesti i preporuke u cilju praćenja stanja u oblasti prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, a što je urađeno i u tekućoj godini. Također, nakon objave informacije ZZJZ FBiH, svim inspekcijskim organima u BiH Agencija je uputila Preporuku za praćenje stanja u oblasti prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda, kako bi na osnovu ishoda inspekcijskog nadzora mogla blagovremeno upravljati rizikom i poduzimati mjere zaštite zdravlja i prava potrošača opozivom ili povlačenjem proizvoda s tržišta i obavještavanjem javnosti.

S druge strane, Federalna uprava za inspekcijske poslove je, uprkos činjenici da za oblast sigurnosti hrane jednake nadležnosti dijeli s kantonalnim, gradskim i općinskim inspekcijskim organima, a  primarno s ciljem zaštite javnog zdravlja, interesa i prava potrošača, te radi cjelovitog informisanja javnosti i provođenja daljih mjera od strane nadležnih organa, dana 28.11.2022. godine kantonalnim ministarstvima zdravstva, upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim i općinskim sanitarnim inspektorima, uputila zahtjev za dostavljanje povratnih informacija o poduzetim mjerama u predmetu kontrole flaširanih voda za piće inicirane nakon zaprimanja rezultata monitoringa Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove i inspekcijski organi u FBiH nastavljaju provođenje pojačanih inspekcijskih nadzora shodno Preporuci Agencije za sigurnost hrane BiH za praćenje stanja u oblasti prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda.

S obzirom na to da se radi o pitanju od iznimnog javnozdravstvenog interesa, izražavamo žaljenje što o saznanjima Zavoda za javno zdravstvo FBiH o eventualnoj neusklađenosti flaširane vode nismo bili blagovremeno informisani, što je onemogućilo hitno poduzimanje mjera zaštite zdravlja i interesa potrošača na osnovu rezultata monitoringa, koji je proveo Zavod za javno zdravstvo.

Kako bi se osiguralo provođenje mjera iz Zakona o hrani, Agencija za sigurnost hrane BiH poziva sve nadležne organe da osiguraju maksimalan doprinos i međusobnu saradnju s ciljem unapređenja efektivne povezanosti između funkcija procjene rizika, upravljanja rizikom i komunikacije rizika, u funkciji osiguranja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi.