ZENODO: Objavljeni rezultati monitoringa ostataka pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda u BiH

Rezultati Monitoringa ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. i 2018. godinu, te rezultati Monitoringa ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda i drugih supstanci kod živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u BiH za 2018. godinu objavljeni su na digitalnom repozitoriju Zenodo (https://zenodo.org). Radi se o podacima koje je Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) prikupila u saradnji sa nadležnim  institucijama Bosne i Hercegovine i objavila zajedno sa podacima iz zemalja članica Evropske unije.

Zemlje članice EU dužne su svake godine dostavljati EFSA-i podatke o službenim kontrolama, uključujući podatke o ostacima pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda. S ciljem harmonizacije prikupljanja podataka, EFSA je razvila Standard Sample Description 2 (SSD2) model  koji se koristi u procesu izvještavanja.

Prikupljanje navedenih podataka u pretpristupnim zemljama, među kojima je Bosna i Hercegovina, te izvještavanje EFSA-e spadaju među glavne ciljeve „EFSA Pretpristupnog programa 2019-2021“ finansiranog od strane Evropske komisije.

Analitički podaci dobijeni kroz monitoringe ostataka pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda predstavljaju naučni osnov koji je potreban za procjenu rizika i donošenje odluka u procesu upravljanja rizicima porijeklom iz hrane na nacionalnom i evropskom nivou. Harmonizacija podataka omogućava usporedbu situacije u oblasti sigurnosti hrane u različitim zemljama, praćenje trendova na nacionalnom i evropskom nivou, te poduzimanje odgovarajućih mjera kontrole i zaštite potrošača od specifičnih rizika porijeklom iz hrane.

Analitički podaci koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu dostupni su na sljedećim linkovima: