Dva propisa o hrani objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/19

Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda objavljeni su u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/19 od 24. decembra 2019. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je navedene propise na 178. sjednici na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Pravilnikom o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi propisuju se opći zahtjevi i uslovi za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklarisanje voćnih sokova i određenih sličnih proizvoda namijenjenih za ishranu ljudi. Osim zaštite interesa potrošača, donošenjem ovog propisa proizvođačima voćnih sokova omogućavaju se pravni uslovi za proizvodnju, stavljanje na tržište, deklarisanje voćnih sokova, voćnih nektara i sličnih proizvoda kakve imaju proizvođači iz zemalja regiona i Evropske unije. Pravilnikom su preuzete uredbe i direktive EU koje se odnose na voćne sokove i određene slične proizvode namijenjene za ishranu ljudi.

Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda predstavlja nastavak aktivnosti Agencije na unaprjeđenju kvaliteta meda na tržištu Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj 37/09) propisani su uslovi i procedure za određivanje šećera metodom HPLC (High Performance Liquid Chromatography), što je u skladu sa prijedlozima subjekata u poslovanju sa hranom i laboratorija koji provode kontrolu kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Praćenje kvaliteta meda važan je alat za zaštitu i uređivanje tržišta meda u Bosni i Hercegovini, a klasifikacija kvaliteta meda putem fizičko-hemijske analize je od izuzetnog značaja. Pored kontinuiranog unaprjeđenja pravnog okvira u ovoj oblasti, Agencija je prethodno, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, provela Monitoring kvaliteta meda na tržištu BiH za 2017. godinu te, uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II, izradila Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda. Med je jedan od proizvoda iz Bosne i Hercegovine koji ima odobrenje Evropske komisije za izvoz na tržište zemalja EU.