Objavljena Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda i Lista stonih voda u Bosni i Hercegovini

U „Službenom glasniku BiH“, broj 1/23 od 6. januara 2023. godine objavljena je Lista priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Lista stonih voda u Bosni i Hercegovini. Postupak priznavanja provodi Komisija za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, koju imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Rješenje o priznavanju na period od pet godina od datuma priznavanja donosi Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Na Listi priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini nalazi se ukupno 71 voda, od čega je 35 prirodnih mineralnih i 36 prirodnih izvorskih voda. Jedanaest stonih voda nalazi se na Listi stonih voda u Bosni i Hercegovini.

Objavom ovih Lista prestaju da važe Lista priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 21/22) i Lista stolnih voda u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 21/22).

Shodno zahtjevima iz Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, uslovi za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda su zdravstvena ispravnost, odgovarajuća organoleptička svojstva, zadovoljavanje zahtjeva geoloških, hidroloških, fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja na izvoru, te farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, po donošenju, dostavlja nadležnim inspekcijskim organima Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode.

Subjekt u poslovanju s hranom, kojem je izdano Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode, obavezan je najmanje jednom godišnje prije punjenja, na vlastiti trošak, provesti provjeru usklađenosti vode koju eksploatira sa propisanim zahtjevima u dijelu koji se odnosi na mikrobiološka i fizičko-hemijska svojstva propisana Pravilnikom. Pored toga, Pravilnikom su propisane i službene kontrole koje su u nadležnosti inspekcijskih organa.

Ako proizvođač ili inspekcija, koja je nadležna za službene kontrole, utvrde da kvalitet prirodne mineralne i prirodne izvorske vode i uslovi pod kojim se one eksploatiraju, proizvode ili pune nisu u skladu sa Pravilnikom, proizvođač je dužan obustaviti eksploataciju, odnosno nadležna inspekcija nalaže obustavu proizvodnje i punjenja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode do otklanjanja nedostataka.

Detaljnije informacije o procesu priznavanja voda u Bosni i Hercegovini, uključujući pregled dosad izdanih Rješenja o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode i Rješenja o upisu u Registar stonih voda možete pronaći na sljedećem linku.