Održan sastanak o primjeni propisa o službenim kontrolama

U cilju što efikasnije primjene Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13), predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine su danas u Sarajevu održali sastanak sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine – Ured za veterinarstvo, Federalne uprave za inspekcijske poslove Federacije BiH, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS i Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH- Inspektorat.

Sastanak je otvorio doc.dr.sci Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji je u uvodnom obraćanju učesnicima istaknuo značaj usaglašavanja propisa o hrani u Bosni i Hercegovini sa legislativom Evropske unije, kako za osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja i interesa potrošača, tako i za nesmetanu trgovinu hranom.

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja je usklađen sa Uredbom EC 882/04, te je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donesen na 25. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je održana 29. oktobra 2012. godine. Pravilnik je stupio na snagu 30.01.2013. godine sa prelaznim periodom za primjenu od 24 mjeseca, tako da je njegova primjena obavezujuća.

Navedeni pravilnik propisuje opća pravila o provođenju službenih kontrola kako bi se potvrdila usklađenost s propisima čiji je cilj da spriječe, eliminiraju ili smanje nivo rizika po ljude i životinje na prihvatljive nivoe, bilo direktno, bilo putem okoliša, te da osiguraju poštivanje dobrih trgovinskih odnosa u oblasti hrane i hrane za životinje i zaštite interese potrošača, uključujući i deklarisanje hrane i hrane za životinje, kao i druge vrste informacija za potrošače.