Radionica o primjeni zakonodavstva o prehrambenim aditivima

U cilju što učinkovitije primjene zakonodavstva o prehrambenim aditivima, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je danas održana Radionica o primjeni zakonodavstva o prehrambenim aditivima. U uvodnom obraćanju, prof.dr. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podsjetio je kako Agencija, u suradnji s nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, kontinuirano prati izmjene propisa EU o aditivima, te iste preuzima i ugrađuje u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. To je veoma značajno, jer su propisi EU utemeljeni na najnovijim znanstvenim saznanjima, te kao takvi predstavljaju pravni osnov za visoku razinu zaštite zdravlja i interesa potrošača, te neometanu trgovinu hranom, naglasio je direktor Agencije.

Predstavnik Agencije je prezentirao stupanj usklađenosti bh. zakonodavstva o aditivima s propisima EU, dok su predavači iz Češke, Slovačke i Grčke informirali nazočne predstavnike nadležnih institucija u Bosni  i Hercegovini, inspekcijskih uprava i laboratorija, te udruženja potrošača i subjekte u poslovanju s hranom o pravnom okviru kojim je regulirano područje prehrambenih aditiva u Europskoj uniji, načinom provedbe službenih kontrola aditiva u hrani, te laboratorijskim analitičkim metodama za analizu istih.

Pored nadležnih institucija, koje iniciraju izradu propisa i provode službene kontrole, ključnu odgovornost za zdravstvenu ispravnost hrane imaju subjekti u poslovanju s hranom koji su dužni, prema Zakonu o hrani, da na tržište stavljaju zdravstveno ispravnu hranu sa sastojcima koji ne umanjuju njene prehrambene vrijednosti.

U ovom kontekstu veoma je značajna i uloga potrošača,  koji aktivnim pristupom pri kupnji hrane trebaju koristiti svoja zakonom utvrđena prava. To ne čine samo zbog sebe, nego i zbog drugih potrošača koji nisu u prilici primjetiti eventualne nepravilnosti.

Agencija za sigurnost hrane BiH će i dalje, u skladu sa svojim nadležnostima, provoditi aktivnosti na osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane, a sve u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, te omogućavanja ravnopravnog položaja subjekata u poslovanju s hranom na tržištu.

Prezentacije održane u sklopu Radionice možete pogledati i preuzeti otvaranjem sljedećih poveznica: