TAIEX ekspertska misija za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje

U cilju pružanja podrške Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu izrade „Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim hitnim mjerama“, u periodu od 13. – 17. juna 2016. godine u Mostaru je održana „TAIEX ekspertska misija za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje.“

U okviru ekspertske misije razmatrana je radna verzija “Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama” koja je pripremljena u okviru Radne grupe za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje s operativnim hitnim mjerama u čijem su radu učestvovali predstavnici Agencije, te drugih nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH.

Cilj navedenog dokumenta je utvrđivanje mjera koje se bez odgađanja primjenjuju kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljan rizik za ljude ili životinje, bilo direktno ili putem okoliša, a isti određuje institucije koje će biti uključene, njihove ovlasti i dužnosti, te način i postupke razmjene informacija između relevantnih strana.

U skladu sa Akcijskim planom za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, rok za realizaciju aktivnosti je decembar 2016. godine.