Tehničke smjernice i uputstva za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima brojlera

Uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II pripremljene su „Tehničke smjernice i uputstva za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima brojlera koje su namijenjene za primjenu u objektima za klanje peradi odobrenim od nadležnih organa u skladu sa članom 7. Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 4/13).

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je nakon donošenja niza naučnih mišljenja koja tretiraju ovu tematiku predložila uvođenje kriterija higijene procesa za Campylobacter u trupovima peradi.

Evropska komisija analizirala je troškove i koristi u pogledu utvrđivanja određenih kontrolnih mjera za smanjenje učestalosti Campylobacter u mesu pilića u različitim dijelovima prehrambenog lanca. Glavni zaključak analize je da bi se utvrđivanjem kriterija higijene procesa osigurala vrlo dobra ravnoteža između smanjenja kampilobakterioze kod ljudi uzrokovane konzumiranjem mesa peradi i ekonomskih posljedica primjene tog kriterija.

U svrhu kontrole Campylobacter u prehrambenom lancu u Bosni i Hercegovini, svi podaci vezani uz ispitivanje peradi na ovu bakteriju, dobijeni iz kriterija higijene procesa, trebaju biti dostavljeni Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Podaci prikupljeni na mjesečnom nivou, zajedno sa odgovarajućim informacijama o prehrambenom lancu, doprinijeli bi efikasnom praćenju i procjeni rizika, te formiranju baze podataka na nivou Bosne i Hercegovine za Campylobacter u mesu peradi.

Ovi podaci omogućili bi analizu trendova i ocjenu uspjeha interventnih mjera, te bi olakšali nadzor nad ispitivanjima u privatnim laboratorijima i nad pouzdanošću podataka. Podaci bi bili dostupni drugim nadležnim organima, u skladu sa zahtjevima iz njihove nadležnosti.

Dokument je dostupan na sljedećem linku.