VM BiH: Donesena Odluka o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznakom porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 173. sjednici održanoj 10. juna 2019. godine donijelo Odluku o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznakom porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta. Navedenom Odlukom, kao tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ovlaštena je „Organska kontrola d. o. o. Sarajevo“ za koju je prethodno utvrđeno da ispunjava uslove iz člana 42. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH, broj 90/18). Odlukom su preuzete odredbe dva člana Uredbe Komisije (EU)  o sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje usaglašenosti stalno je otvoren. Svi subjekti koji su zainteresirani za ovlašćivanje kao kontrolna tijela za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznakom porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta, Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  • Dokument o akreditaciji od Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine ili drugog međunarodnog tijela ovlaštenog za akreditaciju prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17065,
  • Dokumente kojima se dokazuju odgovarajuće garancije objektivnosti i nepristrasnosti te dokumente da ima na raspolaganju osposobljene stručnjake i resurse potrebne za obavljanje potvrđivanja usaglašenosti sa specifikacijom.
  • Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti iz drugih država moraju dostaviti dokaze na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini da su akreditirana i ovlaštena za potvrđivanje usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda i pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Navedeni dokumenti dostavljaju se na adresu Agencije u zatvorenoj koverti putem pošte. Kontakt osoba po navedenom javnom pozivu je Amela Isić, šef Odsjeka za pravne poslove (telefon 036/336-950, e-mail: isic@fsa.gov.ba).

Po prijavi na javni poziv jednog ili više tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koja ispunjavaju uslove iz člana 42. Pravilnika, Agencija  će pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti dopunu navedene Odluke.