VM BiH: Donesena Odluka o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 169. sjednici održanoj 21. marta 2019. godine donijelo Odluku o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda. Odlukom su preuzete odredbe člana 47. Uredbe Komisije (EU) broj 1151/2012 od 21. 11. 2012. o sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Na ovaj način ostvaren je jedan od veoma značajnih preduslova za vođenje postupka zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u skladu s Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/18).

Postupak za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda pokreće se zahtjevom koji se podnosi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Postupak provodi Komisija koju imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Visina naknade kreće se od 30 KM za podnošenje zahtjeva za registraciju, upis ili brisanje iz registra do 500 KM koliko iznosi naknada za provođenje postupka registracije.   

Pri donošenju Odluke sagledan je značaj procesa zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini, posebno s aspekta potencijala bh. prehrambenih proizvoda koji imaju poseban kvalitet, ugled ili drugu karakteristiku koja se pripisuje geografskom porijeklu. Također je uzeta u obzir činjenica da su podnositelji zahtjeva za zaštitu oznaka udruženja odnosno grupe sačinjene udruživanjem proizvođača ili prerađivača istog prehrambenog proizvoda.

Donošenjem ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade za postupak registracije oznake originalnosti i oznake geografskog porijekla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 86/16).

Nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, Odluka o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda bit će dostupna putem zvanične web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.