VM BiH donijelo Odluku o imenovanju Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj sjednici održanoj 2. decembra 2019. godine Odluku o imenovanju Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Donošenjem ove Odluke ispunjeni su svi pravni i formalni preduslovi za provođenje procesa registracije oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

Komisija koju sačinjavaju predstavnici nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH u skladu sa odredbama Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH“, broj 90/18):

  • razmatra zahtjeve za registraciju oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i dodjelu oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda i predlaže Agenciji donošenje rješenja o registraciji oznake;
  • razmatra pristigle prigovore,
  • predlaže dopunu zahtjeva za registraciju oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda;
  • razmatra zahtjeve za naknadnu izmjenu i dopunu specifikacije prehrambenog proizvoda;
  • razmatra zahtjeve za pravo upotrebe registrirane oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i dodjelu oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda.

Detaljnije informacije o procesu registracije oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjeli oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini možete pročitati na sljedećem linku.