Program kontrole rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u BiH za 2016. godinu

29.02.2016.

U cilju zaštitite zdravlja potrošača u Bosni i Hercegovini kroz utvrđivanje nivoa rezidua pesticida i njihovih metabolita u hrani biljnog porijekla, te provjere usklađenosti sa propisima koji određuju maksimalne nivoe rezidua (MRL) pesticida, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim entitetskim, kantonalnim i inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH, priprema Operativni plan za sprovedbu […]

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

24.02.2016.

Tokom provjere eventualnog prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine proizvoda proizvođača „Mars Incorporated“, koji su predmet povlačenja u više zemalja EU i drugih zemalja, a koja je pokrenuta od strane nadležnih inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH na zahtjev Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 23.2.2016. godine, Agencija je kao kontakt tačka […]